Poučení o právu odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.


A to ve lhůtě 14-tého dne následujícího po dni:
a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (v případě uzavření kupní smlouvy), nebo
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu Sakypaky s.r.o., a to např. na adrese uvedené v kontaktech formou dopisu nebo e-mailem na adresu info@sakypaky.cz.
K navrácení zboží můžete použít přiložený vzorový formulář vrácenky, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy:
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu uvedenou níže. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží: 
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: 
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Adresa pro vrácení zboží:

  • Sakypaky s.r.o., Kyselovská 118, 78301 Olomouc - Slavonín

  • Osoba kompetentní k převzetí: Ing. Miriam Macků
  • Telefoní kontakt: +420 776 710 132
  • e-mail: info@sakypaky.cz